پست روزانه

پست روزانه

همه به نظر خوشبخت می رسند به جز خودت!

 

تو پیوسته در حال مقایسه کردن هستی و همین در مورد دیگران نیز صدق می کند، آنان نیز مشغول مقایسه هستند. شاید آنان فکر می کنند که چمن هاي باغچه تو تو سبز تر است، همیشه از فاصلۀ دور سبز تر هست، اینکه تو همسري زیباتر داري ...

 

اما تو از دست او خسته شده‌اي، نمی توانی باور کنی که چگونه به دام این همسر افتادي، نمی دانی چگونه از شر او خلاص شوي!

 

و شاید همسایه به تو حسودیش شود که چنین همسر زیبایی داري و تو نیز ممکن است  ممکن است به او حسودي کنی.

 

همه به همدیگر حسودیشان می شود و ما از این حسادت ها دوزخی خلق میکنیم و بسیار بی رحم می شویم.  تو ظاهر دیگران را می شناسی و آنان بیرون خودشان را بسیار زیبا جلوه می دهند.

 

ظاهر انسان ها ویترین #نمایشگاه است و بسیار فریبنده. تو به سبب حسادت پیوسته در رنج هستی و نسبت به دیگران بی رحم می شوي و به سبب حسادت شروع میکنی به ساختگی بودن، زیرا شروع می کنی به تظاهر کردن.

 

به چیزهایی تظاهر می کنی که نداري، چیزهایی که براي تو طبیعی نیستند. بیشتر و بیشتر مصنوعی می شوي.

از دیگران #تقلید می کنی، خودت را با دیگران مقایسه می کنی، چه کار دیگري می توانی بکنی؟

 

اگر کسی چیزي داشته باشد و تو نداشته باشی و امکانی طبیعی هم براي داشتن آن نداری، تنها راه این است که جایگزینی دیگر براي آن پیدا کنی.

 

انسان #حسود در جهنم زندگی می‌کند.

 

مقایسه کردن را دور بینداز و #حسادت از بین خواهد رفت، بی رحمی از بین خواهد رفت و ساختگی بودن از بین می رود. ولی فقط وقتی می توانی آن را بیندازي که شروع کنی به رشد دادن گنجینه درون خودت، راه دیگري وجود ندارد. #رشد کن، فردي هر چه اصیل تر شو.

 

خودت را دوست بدار و به خودت، همانگونه که خداوند خلق کرده، احترام بگذار و آنگاه بی درنگ درهاي بهشت برایت گشوده خواهند شد.

 

آن درها همیشه باز بوده‌اند، فقط به آن‌ها نگاه نکرده بود.

نظرات

    هیچ نظری ثبت نشده است
کاربر گرامی لطفا جهت درج دیدگاه وارد حساب کاربری خود بشوید